Aktualita: Z výuky předmětu Pěstování rostlin II

V letním semetru probíhá na ZF (Oddělení pěstování rostlin KSPR) výuka předmětu Pěstování rostlin II (PR2), jehož náplní je seznámit studenty bakalářských studijních oborů Zemědělství a Agropodnikání s biologií, významem a pěstitelskou technologií olejnin a okopanin. Studenti se tak detailně seznámí s pěstováním řepky olejky, máku setého, slunečnice roční, cukrové řepy a brambor. Předmět patří mezi klíčové u zmiňovaných studijních oborů – na závěr studia studenti skládají státní zkoušku z předmětu Pěstování rostlin. Fotografie jsou z průběhu cvičení, které bylo věnováno hodnocení stolní hodnoty odrůd konzumních brambor. Studenti mimo hodnocení celé řady parametrů ověřovali deklarovaný varný typ odrůd.

Studenti při cvičení z předmětu Pěstování rostlin II.

Zobrazit detail

Aktualita: Zájemci o studium oboru Zemědělství navštívili oddělení pěstování rostlin KSPR

V pátek 12. ledna se konal na JU Den otevřených dveří v rámci kterého navštívili zájemci o studium také Zemědělskou fakultu. Po úvodní prezentaci proděkana pro studium Dr. K. Suchého měli uchazeči možnost navštívit jednotlivá pracoviště či garanty studijních oborů a informovat se na detaily studia. Přes 30 zájemců navštívilo také oddělení pěstování rostlin KSPR, které zajišťuje výuku předmětů týkajících se rostlinné výroby a taktéž zajišťuje garanci bakalářského studijního oboru Zemědělství a navazujícího magisterského oboru Zemědělské inženýrství.

Snímek z prezentace proděkana Dr. K. Suchého uvádějící informace o bakalářském studijním oboru Zemědělství.

Zobrazit detail

Aktualita: Nabídka témat bakalářských a diplomových prací

Oddělení pěstování rostlin KSPR nabízí studentům všech oborů ZF JU zajímavá témata pro řešení bakalářských a diplomových prací. Nabídka je určena pro studenty, kteří si ještě nevybrali téma bakalářské nebo diplomové práce a naleznete ji uvnitř příspěvku. Témata prací, která mají studenti již domluvena (zamluvena), nejsou v této nabídce uváděna.

Zobrazit detail

Aktualita: Z výuky předmětu Pěstování rostlin pro zootechniky

Oddělení pěstování rostlin KSPR zajišťuje na Zemědělské fakultě JU výuku předmětů s tématikou rostlinné výroby. Klíčovým kurzem je předmět Pěstování rostlin. Ten je vyučován jak v náročnější dvousemetrové podobě pro obory Zemědělství a Agropodnikání, kde patří mezi stěžejní předměty (studenti z něj vykonávají státní zkoušku), tak v jednosemestrové podobě pro další obory, kde má důležitou informativní úlohu. K jednosemestrové podobě patří i předmět Pěstování rostlin pro zootechniky (PRZOO), který studentům poskytuje nejen základní informaci o pěstování polních plodin v ČR, ale je detailněji zaměřen na problematiku pěstování krmných plodin na orné půdě.

Studenti při rozboru květenství obilnin.

Zobrazit detail

Aktualita: V rámci semináře Den okopanin 2017 přednášeli odborníci z výzkumné a šlechtitelské praxe

Ve čtvrtek 14. prosince se na posluchárně Z1 v budově ZR Zemědělské fakulty JU uskutečnil odborný seminář Den okopanin 2017. Letošní ročník (v pořadí již čtvrtý) byl zaměřen na význam odrůdy brambor. Přednášky byly proto zaměřeny na problematiku genetických zdrojů, šlechtění nových odrůd a význam odrůdy při pěstování a zpracování.

Pohled na účastníky semináře během přednášky Dr. Ptáčka

Zobrazit detail