Výuka a vzdělávání

Zájemcům o studium problematiky rostlinné výroby je na Zemědělské fakultě JU k dispozici bakalářský studijní obor Zemědělství, kde je možné si zvolit jednu ze tří studijních specializací – Prvovýroba, RostlinolékařstvíZpracování produktů. V rámci navazujícího magisterského oboru  Zemědělské inženýrství je pak možné ve studiu těchto specializací dále pokračovat. Navíc je v rámci tohoto magisterského oboru všem zájemcům k dispozici specializace Fytotechnika, která je přímo zaměřena na rostlinnou výrobu.

Rostlinnou výrobu (zaměřenou zejména na ekologický způsob hospodaření) mohou studenti studovat  také v bakalářském studijním programu Trvale udržitelné hospodaření v krajině. Dále mohou studenti studovat rostlinnou výrobu v bakalářském stupni studia oboru Agropodnikání. Informativně se studenti setkají s rostlinnou výrobou také v ostatních studijních oborech Zemědělské fakulty.

Doktorská úroveň studia rostlinné výroby je nabízena prostřednictvím oboru Speciální produkce rostlinná doktorského studijního programu Fytotechnika.

Mezi nejvýznamnější vyučované předměty spojené s rostlinnou výrobou na ZF patří:

Na bakalářské úrovni

 • Základy rostlinné výroby
 • Základní agrotechnika
 • Pěstování rostlin I (obilniny, luskoviny)
 • Pěstování rostlin II (olejniny, okopaniny)
 • Pěstování rostlin v setrvalém zemědělství
 • Pícninářství

Na magisterské úrovni

 • Tvorba výnosu a kvality rostlinné produkce
 • Technologické systémy v rostlinné výrobě
 • Pěstování minoritních a speciálních plodin
 • Lukařství a pastvinářství

Na doktorské úrovni

 • Rostlinná výroba
 • Aktuální trendy v pěstování rostlin
 • Pěstování maloobjemových plodin

K dalším významným vyučovaným předmětům na ZF JU, které souvisejí s rostlinnou výrobou a mají specializační charakter patří:

Výživa rostlin a hnojení, Mechanizace zemědělské výroby, Mechanizace rostlinné výroby, Základy rostlinolékařství, Dotační politika v zemědělství, Ekologické a alternativní zemědělství, Fytoenergetika, Šlechtění rostlin, Zahradnictví (ovocnictví, zelinářství), Herbologie, Obecná rostlinolékařská zoologie, Speciální rostlinolékařská zoologie, Obecná fytopatologie, Speciální fytopatologie, Pesticidy a metody aplikace pesticidů, Legislativa v rostlinolékařství, Kvalita rostlinných produktů, Metody hodnocení zemědělských produktů, Zpracování zemědělských produktů, Ekonomika zemědělství.

Kompletní přehled vyučovaných předmětů a detailní informace o předmětech lze nalézt a studijní plány bakalářského oboru Zemědělství a navazujícího magisterského oboru Zemědělské inženýrství (včetně nabízených specializací) lze nalézt na webové adrese: