Výzkum

Vědecko-výzkumná činnost akademických a vědeckých pracovníků je zaměřena v rámci řešení výzkumný a ostatních projektů na následující oblasti:

 • Hodnocení vlivu odrůdy, podmínek prostředí a ostatních pěstitelských faktorů na výnos, jeho strukturu a kvalitu produkce polních plodin (pšenice, ječmen, oves, lupiny, sója, řepka, konopí, brambor)
 • Hodnocení potenciálu vybraných genotypů planých a kulturních druhů obilnin a brambor pro šlechtění a alternativní systémy pěstování
 • Hodnocení vlivu konvenční a ekologické technologie pěstování obilnin a brambor na výnos a kvalitu produkce
 • Studium podmínek rozvoje onemocnění obecná strupovitost na hlízách bramboru
 • Studium možností omezení stresu suchem u porostů konzumních brambor pomocí aplikace specifických účinných látek
 • Hodnocení vlivu hnojení N na produkci škrobu a bílkovin u brambor pro výrobu škrobu
 • Hodnocení antioxidační aktivity rostlinných materiálů a z nich odvozených derivátů
 • Vývoj a hodnocení možností izolace bílkovin z odpadní hlízové vody brambor, z výlisků semen olejnin (konopí, len) a ze semen luskovin (lupiny)
 • Hodnocení vlivů lučního a pastevního využívání travních porostů a náhradních způsobů obhospodařování na botanickou skladbu, produkci biomasy, kvalitu biomasy, druhovou diverzitu a na mimoprodukční funkce travních porostů v půdním prostředí, hydrosféře a atmosféře.
 • Optimalizace minerálního a organického hnojení (včetně digestátu) travních porostů s různou intenzitou využívání.
 • Hodnocení a optimalizace pastevního využívání travních porostů, systémy pastvy a vhodné způsoby pastevního využití a zatížení pastevních porostů.
 • Regulace porostové skladby travních porostů, včetně expanzních a invazivních druhů, vhodnou pratotechnikou.